W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku

Regulamin korzystania z serwisu internetowego eSterownik.pl

I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa: (i) zasady świadczenia Usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.eSterownik.pl, zwanym dalej Serwisem, (ii) zasady korzystania z tych Usług, (iii) zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
 • Usługi świadczone w ramach Serwisu są Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), które odbywa się na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą oraz na podstawie Regulaminu.
 • Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie.
 • Korzystanie z Usług świadczonych w Serwisie jest bezpłatne, z wyjątkiem usługi „Powiadomienia SMS” i dostępne dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 • Korzystanie z usługi „Zdalny dostęp” wymaga posiadania przez Usługobiorców urządzenia kompatybilnego z platformą eSterownik.pl. Lista kompatybilnych urządzeń znajduje się w FAQ
 • Korzystanie z usługi „Powiadomienia SMS” wymaga dokonania zakupu Pakietu Punktów w sklepie internetowym pod adresem sklep.esterownik.pl, które podlegają wymianie na wiadomości SMS w proporcji określonej dla każdego Pakietu Punktów.
 • Usługobiorca ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.
 • Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Rozpoczęcie korzystania z Usług nie wymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
 • W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 • Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

II. Definicje

 • Pod użytymi w niniejszym Regulaminie pojęciami rozumie się:
  • „Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego eSterownik.pl” określający zasady realizacji przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców Usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy,
  • „regulamin dotychczasowy” – regulamin Serwisu obowiązujący do momentu wejścia w życie Regulaminu,
  • „Usługi” – Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin, których zakres został określony w rozdz. III Regulaminu,
  • „Usługodawca” – Sebastian Charlak, Maciej Komur oraz Edward Stasiak prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą „Elektro-system” s.c., adres korespondencyjny: ul. Rychtelskiego 5, 99-300 Kutno, NIP: 775-20-37-883, REGON: 611001222,
  • „Usługobiorca” – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi,
  • „Urządzenie” - urządzenia współpracujące z platformą eSterownik.pl
  • „Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  • „Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną”, „Umowa” – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców Usług w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie,
  • „Serwis” – serwis internetowy umieszczony w domenie www.eSterownik.pl i eSterownik.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców,
  • „Forum” – internetowe forum dyskusyjne działające w ramach Serwisu umożliwiające wykonanie Usługi określonej w rozdz. III ust. 1 pkt. 1)
  • „Administrator” - osoba upoważniona przez Usługodawcę do prowadzenia i zarządzania Forum funkcjonującym w ramach Serwisu,
  • „Moderator” - osoba upoważniona przez Usługodawcę do modyfikacji zawartości Forum, usuwania treści niezwiązanych z jego tematyką bądź sprzecznych z prawem lub zasadami określonymi w Regulaminie; uprawnienia Moderatora posiada również Administrator,
  • „moderowanie” – podejmowanie decyzji w przedmiocie publikacji wpisów, usuwania opublikowanych wpisów, przyznawania i pozbawiania technicznej możliwości zamieszczania wpisów i komentarzy; czynności wykonywane w ramach moderowania nie wymagają zawiadamiania Użytkowników,
  • „rejestracja” – zgłoszenie przez Usługobiorcę zamiaru korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu poprzez podanie przez Usługobiorcę w formularzu umieszczonym w Serwisie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz loginu i hasła za pomocą którego Usługobiorca będzie logował się na Forum. W przypadku zamiaru korzystania z Usługi „Powiadomienia SMS” Usługobiorca zobowiązany jest podać numer telefonu komórkowego właściwy do wysyłania Powiadomień SMS,
  • „wpis” – wiadomość wysłana przez Usługobiorcę na Forum do określonego wątku tematycznego.
 • W przypadku dokonania zmian Regulaminu katalog definicji może ulec odpowiedniemu rozszerzeniu bądź zawężeniu.

III. Zakres usług

 • Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  • możliwość korzystania z Forum polegająca na dodawaniu, wyświetlaniu i przechowywaniu wpisów Usługobiorców,
  • „Zdalny dostęp” – Usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcom zdalnego dostępu do podłączonych Urządzeń,
  • możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych) zamieszczanych w Serwisie i udostępnianych przez Usługodawcę przez Internet,
  • możliwość zadawania drogą elektroniczną pytań Usługodawcy związanych z określoną tematyką Serwisu
  • „Powiadomienia SMS” – usługa polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę do Klientów informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę.
 • Usługa „Zdalny dostęp” kierowana jest wyłącznie do Usługobiorców, którzy posiadają Urządzenia produkowane przez Usługodawcę.
 • Świadczenie Usług wskazanych w ust. 1 pkt. a) i b) i e) możliwe jest po uprzednim dokonaniu przez Usługobiorcę rejestracji w Serwisie.
 • Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę.
 • Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.

IV. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. klikniecie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zawartej w Serwisie, wysłanie Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, dodanie wpisu na Forum, skorzystanie z usługi „Zdalny dostęp”).
 • Zawracie umów o świadczenie Usług wskazanych w rozdz. III ust. 1 pkt. a), b), e) wymaga zarejestrowania w Serwisie.

V. Prawa i obowiązki stron

 • Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.
 • Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 • Korzystając z Serwisu Usługobiorcy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 • Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysyłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką.
 • W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usług wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swojego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w rozdz. X ust. 1.
 • W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysyłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostały doręczone.
 • Usługodawca ma prawo do wysyłania informacji handlowych oraz reklamowych do Usługobiorców za pomocą poczty elektronicznej.

VI. Zasady korzystania z forum

 • Przedmiotem Usług, o których mowa w rozdz. III ust. 1 pkt. a) Regulaminu jest:
  • przechowywanie przez Usługodawcę wpisów wprowadzonych przez Usługobiorców oraz ich wyświetlanie na Forum,
  • licencja udzielona Usługodawcy przez Usługobiorcę na korzystanie z wpisu.
 • Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Jeżeli wpis stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 691 z późn. zm.) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 • Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 • Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie wpisu do treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.
 • Zakazane jest umieszczanie na Forum wpisów, komentarzy i materiałów:
  • bezprawnych, tj. sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym,
  • o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa,
  • naruszających dobra osobiste innych osób,
  • zawierających reklamę,
  • zawierających odesłania do innych stron internetowych (linki i deep linki),
  • zawierających komunikaty prasowe lub pochodzących od agencji informacyjnych,
  • pochodzących od osób trzecich tekstów, grafik, zdjęć, itp. mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że publikacja będzie mieściła się w granicach cytatu,
  • o charakterze pornograficznym,
  • będących wyrazem poglądów politycznych – symboli partii politycznych, organizacji i stowarzyszeń,
  • przedstawiających symbole religijne lub stanowiących profanację uczuć religijnych,
  • naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  • naruszających prawa autorskie innych Usługobiorców bądź osób trzecich.
 • Ponadto zakazane jest umieszczanie jakichkolwiek wpisów, komentarzy i materiałów narażających Usługodawcę na odpowiedzialność cywilną, karną i administracyjną.
 • Usługobiorca publikuje wpisy wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Usługodawca jest uprawniony usunąć zamieszczony na Forum wpis, którego treść jest niezgodna z prawem lub z postanowieniami Regulaminu.
 • Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów zamieszczonych przez Użytkowników na Forum oraz wprowadzania do nich zmian.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie w serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczenia wpisu.
 • Uprawnienia Usługodawcy wymienione w niniejszym Rozdziale są wykonywane w imieniu Usługodawcy przez Administratora lub Moderatora.
 • Posty niezwiązane z głównym tematem wątku
  • zabronione jest umieszczanie wpisów nie związanych z głównym tematem wątku
  • wszystkie posty będą usuwane przez Administratora / Moderatora forum bez dodatkowego komentarza
  • Usługobiorca za każdy taki wpis zostanie ukarany ostrzeżeniem
  • 3 ostrzeżenia skutkują blokadą na Forum na okres tygodnia (7 dni kalendarzowych)
 • Usługobiorcy zobowiązani są do dokonywania wpisów na Forum według następujących zasad:
  • zakazane jest używanie słów wulgarnych lub obrażających innych uczestników Forum,
  • wpisy powinny być dokonywane zgodnie z zasadami polskiej pisowni i ortografii,
  • przed założeniem nowego tematu wskazane jest zapoznanie się z tytułami innych tematów umieszczonych na Forum celem uniknięcia ich powtarzania się,
  • nowe wpisy powinny być umieszczane w odpowiednim dziale tematycznym,
  • zakładanie nowego tematu wymaga nadania mu tytułu odzwierciedlającego treść – niedopuszczalne jest używanie ogólnych sformułować typu „Pomocy”, „Problem”, itp.,
  • pytania na Forum powinny być zadawane precyzyjnie,
  • zakazane jest umieszczanie wpisów nie związanych z tematyką Forum,
  • Administrator i Moderator mają prawo do zmiany, zamknięcia, usunięcia tematu z Forum bez ostrzeżenia.

VII. Zasady korzystania z Usługi Powiadomienia SMS.

 • Z usługi Powiadomienia SMS może korzystać każdy Klient będący użytkownikiem sieci komórkowej GSM polskich operatorów telekomunikacyjnych, który dokonał rejestracji w serwisie esterownik.pl, wskazując jednocześnie w formularzu rejestracyjnym numer telefonu komórkowego właściwy do wysyłania powiadomień SMS oraz dokonał zakupu Pakietu Punktów podlegających wymianie na SMS-y w sklepie internetowym pod adresem sklep.esterownik.pl.
 • Pakiety Punktów podlegają wymianie na SMS-y wysyłane w ramach usługi „Powiadomienia SMS”
 • Usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi Powiadomienia SMS najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na jego rachunku bankowym płatności za Pakiet Punktów podlegających wymianie na SMS-y („Aktywacja Usługi Powiadomienia SMS”).
 • Jedna wiadomość tekstowa SMS zawiera jedną informację dotyczącą:
  • alarmów,
  • powiadomień,
  • informacji
 • Usługodawca wysyła Powiadomienia SMS z częstotliwością uzależnioną od zdarzeń powodujących konieczność wysłania Powiadomienia SMS.
 • Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że każdy zakupiony Pakiet Punktów podlegający wymianie na SMS-y posiada ważność 365 dni od daty zakupu.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi Powiadomienia SMS.
 • Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z usługi Powiadomienia SMS.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • korzystanie z usługi Powiadomienia SMS przez osoby nieuprawnione do korzystania z telefonu komórkowego Usługobiorcy i szkody tym spowodowane;
  • problemy w świadczeniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie był w stanie zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 • W przypadku niemożliwości doręczenia Usługobiorcy Powiadomień SMS z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca będzie podejmować próby doręczenia Powiadomienia SMS przez okres 24 godzin od chwili podjęcia pierwszej próby. Po upływie tego okresu próby doręczenia Powiadomienia SMS nie będą podejmowane, a Powiadomienie SMS uznaje się za doręczone.
 • Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podawania przyczyny rezygnacji z usługi Powiadomienia SMS poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@esterownik.pl lub też pisemnie na adres: Elektro-System s.c., 99-300 Kutno, ul. Rychtelskiego 5. W takim przypadku umowa o świadczenie usługi wygasa po wygenerowaniu przez Usługodawcę ostatniego Powiadomienia SMS z ostatniego zakupionego przez Klienta Pakietu Punktów, chyba że wcześniej wygasła ważność Pakietu Punktów, podlegającego wymianie na SMS-y na skutek upływu terminu określonego w ust. 6 powyżej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo rezygnacji ze świadczenia na rzecz Usługobiorców usługi Powiadomienia SMS. W takim przypadku Usługodawca zawiadomi wszystkich Usługobiorców korzystających z usługi Powiadomienia SMS o zakończeniu świadczenia usługi poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji.
 • Usługodawca będzie świadczył usługę Powiadomienia SMS w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania informacji o rezygnacji ze świadczenia tej usługi.
 • Wygaśnięcie umowy o świadczenie usługi Powiadomienia SMS na skutek upływu terminu wskazanego powyżej skutkuje automatycznym wyczerpaniem Pakietu Punktów Usługobiorcy, o ile pozostała na nim jakakolwiek niewykorzystana liczba Punktów podlegających wymianie na wiadomości SMS.

VIII. Wymagania techniczne

 • Korzystanie z Usługi jest możliwe dla Użytkowników, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
  • dysponują urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
  • dysponują aktualnymi wersjami przeglądarek internetowych, Usługodawca zaleca korzystania z przeglądarek Mozilla Firefox® oraz Google Chrome®
  • mają możliwość obsługi Java Script oraz Cookies w przeglądarce.
 • W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą zostać wprowadzone jego aktualizacje.
 • Zmiana w zakresie wymagań technicznych nie stanowi zmiany Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i wymaga jedynie zmiany ust. 1 niniejszego rozdziału oraz zamieszczenia przez Usługodawcę na stronie eSterownik.pl nowych wymagań technicznych.

XI. Rozwiązanie umowy

 • Umowa o świadczenie Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się wskutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 • Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w rozdz. III ust. 1 pkt. a) i b) jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy podawany w trakcie rejestracji albo na adres e-mail Usługodawcy podany w rodz. IX ust. 1 Regulaminu.
 • W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Forum wskazuje się precyzyjnie jakiego wpisu wypowiedzenie dotyczy.
 • Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Forum ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia wpisu w razie naruszenia przez wpis przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 • Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego z Usług wymagających zarejestrowania w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie.
 • Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

X. Reklamacje

 • Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w Serwisie można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@esterownik.pl. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu.
 • Reklamacje spełniające wymagania określone w ust. 1 zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.
 • Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.
 • Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

XI. Odpowiedzialność

 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług Serwisu przez Usługobiorców w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności w wyniku ujawnienia hasła do konta, ujawniania danych osobowych,
  • treść wpisów, komentarzy i materiałów umieszczanych przez Usługobiorców na Forum,
  • jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.,
  • sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Usługobiorców na Forum przez innych Usługobiorców oraz podmioty inne niż Usługobiorcy,
  • utratę zamieszczonych na Forum komentarzy, wpisów i materiałów,
  • problemy techniczne związane z korzystaniem z Usług Serwisu, w tym czasową niedostępność Usług Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności spowodowane koniecznością dokonania przerw technicznych, napraw, a także działaniem siły wyższej i nieprawidłowym działaniem sieci Internet,
  • jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorców powstałe na skutek przerw w funkcjonowaniu Serwisu i świadczeniu Usług,
  • jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Usługobiorcy na skutek zaprzestania świadczenia Usługi Usługobiorcom lub usunięcia konta Usługobiorcy, jeżeli nastąpiło to ze względu na naruszenie przez Usługobiorcę przepisów prawa lub Regulaminu.

XII. Ochrona danych osobowych

 • Usługobiorca w procesie rejestracji oraz dla potrzeb świadczenia Usług podaje dobrowolnie: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, a w przypadku zamiaru korzystania z usługi „Powiadomienia SMS” również numer telefonu komórkowego, na który maja być wysyłane wiadomości SMS.
 • Dokonując rejestracji Usługobiorca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu.
 • Dane konieczne do rejestracji i świadczenia Usług są administrowane przez Usługodawcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) według zasad określonych w obowiązującej u Usługodawcy Polityce prywatności.

XIII. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin zastępuje regulamin dotychczasowy określający zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego eSterownik.pl.
 • Usługodawca może w każdym czasie dokonywać zmiany Regulaminu w przypadku konieczności zmiany zasad lub sposobu świadczenia Usług.
 • Informacja o zmianie Regulaminu jest umieszczana na stronie internetowej eSterownik.pl z podaniem daty, od której obowiązuje zmiana Regulaminu.
 • Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorców od daty wskazanej w informacji o zmianie.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 maj 2018.